085 - 060 3771

Artikel 1: Inzage algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde op te vragen bij Cashflow Incasso B.V. via e-mail ( office@cashflowincasso.nl ) of kunnen op verzoek per post worden toegezonden. Tevens staan de algemene voorwaarden integraal op de internetsite www.cashflowincasso.nl vermeld.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Cashflow Incasso B.V. verstrekte opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden, tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken .

Artikel 3: Aanvaarding van de opdracht door Cashflow Incasso B.V.

3.1 Een aan Cashflow Incasso B.V. verstrekte opdracht geldt als aanvaard, indien dit schriftelijk (e-mail en faxbericht inbegrepen) aan cliënt is bevestigd in een offerte.

3.2 Cashflow Incasso B.V. is te allen tijde gerechtigd om vanwege haar moverende redenen een opdracht niet te aanvaarden en zal dit p.o. aan Cliënt mede delen.

Artikel 4: Werkzaamheden

4.1 Cliënt machtigt Cashflow Incasso B.V. om namens haar alle benodigde werkzaamheden, buitenrechtelijk als ook gerechtelijk, te verrichten die naar het inzicht van Cashflow Incasso B.V. noodzakelijk zijn om de neergelegde opdracht uit te voeren.

4.2 Cashflow Incasso B.V. zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleg hebben met de desbetreffende Cliënt en neemt in ieder geval bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht. Cashflow Incasso B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkoming van deze derden.

4.3 Alle bescheiden in een zaak zullen per e-mail aan Cliënt worden toegezonden. Originele stukken worden eerst na sluiting van het dossier aan Cliënt verstrekt.

4.4 Cashflow Incasso B.V. is niet gehouden de door Cliënt verstrekte gegevens op juistheid te controleren. Indien Cliënt foutieve of onvolledige gegevens verstrekt aan Cashflow Incasso B.V. en Cashflow Incasso B.V. hier enig nadeel van ondervindt is Cliënt gehouden Cashflow Incasso B.V. schadeloos te stellen. Schadeloosstelling kan enkel geschieden door de geïnvesteerde tijd van Cashflow Incasso B.V. te vergoeden tegen een uurtarief wat hierbij wordt vastgesteld op 95 euro exclusief b.t.w.

Artikel 5: Betaling

5.1 Cliënt is aan Cashflow Incasso B.V. het tarief of de tarieven verschuldigd zoals vermeld in de offerte van Cashflow Incasso B.V

5.2 Cliënt is de door haar verschuldigde tarieven bij vooruitbetaling verschuldigd aan Cashflow Incasso B.V.. Kosten voor de betekening van gerechtelijke documenten en griffierechten hierin meegenomen.

5.3 Eerst na ontvangst van de in artikel 5.2 genoemde betalingen zal Cashflow Incasso B.V. met haar werkzaamheden aanvangen. Eerder is Cashflow Incasso B.V. niet gehouden tot het verrichten van (verdere) werkzaamheden en Cashflow Incasso is niet aansprakelijk voor eventuele schade die door opschorting van haar werkzaamheden tot het tijdstip van betaling ontstaat.

5.4 Indien partijen overeenkomen dat (een gedeelte van) het door Cliënt aan Cashflow Incasso B.V. verschuldigde bedrag achteraf wordt gefactureerd, dient betaling te geschieden, binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum. Schuldvergelijking of verrekening is niet toegestaan.

5.5 Cliënt is zonder verdere sommatie of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim indien Cliënt de factuur niet binnen 14 dagen na de factuurdatum, zijnde de vervaldatum, heeft betaald. Cliënt is vanaf de verzuimdatum tot aan de dag der algehele voldoening 2% rente per maand verschuldigd waarbij een deel van een maand als   n maand wordt gerekend.

5.6 Zodra Cliënt in verzuim is, is Cashflow Incasso B.V. voorts gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ten bedrage van 15 % van de openstaande vordering met een minimum van   150,–, onverminderd de verschuldigde rente als genoemd in artikel 5.5. Cashflow B.V. behoudt zich het recht voor om in plaats hiervan de buitengerechtelijke incassokosten te berekenen op basis van de tarieven genoemd in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

5.7 Cashflow Incasso B.V. heeft het recht de haar volgens de tarieven toekomende vergoeding, alsmede de gemaakte kosten van tussenpersonen in de gerechtelijke en de executoriale fase aan de Cliënt in rekening te brengen, ook indien de Cliënt zonder tussenkomst van Cashflow Incasso B.V. een regeling of een schikking treft, de opdracht intrekt, of Cashflow Incasso B.V. ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat.

5.8 Cliënt heeft een hoofdelijke betalingsaansprakelijkheid in de nakoming van haar verplichtingen jegens Cashflow Incasso B.V. Indien de opdracht namens Cliënt door een derde wordt ondertekend, is de ondertekenaar hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle hieruit voor Cliënt voortvloeiende verplichtingen jegens Cashflow Incasso.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Cashflow Incasso B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de door Cashflow Incasso B.V. gegeven adviezen en/of verrichte werkzaamheden, tenzij wordt aangetoond dat er sprake is van aan te rekenen opzet of grove schuld. In 6.3 wordt de maximale hoogte van de eventuele aansprakelijkheid bepaald.

6.2 Cashflow Incasso B.V. is nimmer aansprakelijk voor geleden bedrijfsschade en/of andere gevolgschade van opdrachtgever.

6.3 Mocht Cashflow Incasso B.V., ondanks de bepalingen van artikel 6, toch aansprakelijk worden geacht, dan zal het bedrag van deze aansprakelijkheid het bedrag dat voor de verrichte werkzaamheden in rekening is gebracht aan Cliënt nimmer te boven kunnen gaan.

Artikel 7: Beëindiging of opschorting

7.1 Cashflow Incasso B.V. is gerechtigd tussentijds haar werkzaamheden te beëindigen of op te schorten indien:

– de Cliënt in liquidatieproblemen verkeert of dreigt te verkeren;

– de Cliënt failliet wordt verklaard of surseance van betaling verkrijgt;

– indien er redelijke vermoedens zijn dat de Cliënt niet aan haar betalingsverplichtingen zal voldoen;

– er sprake is van een toerekenbare tekortkoming zijdens Cliënt;

– Cliënt onvolledige of foutieve informatie heeft verstrekt op grond waarvan Cashflow Incasso B.V. de opdracht niet zou hebben aanvaard;

– Cliënt buiten Cashflow Incasso B.V. om een regeling of een schikking met de debiteur treft.

7.2 Cashflow Incasso is niet aansprakelijk voor uit een dergelijke tussentijdse beëindiging of opschorting voortvloeiende schade

Artikel 8: Intellectuele eigendom

8.1 Cashflow Incasso B.V. behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht en alle intellectuele rechten voor, ter zake van alle schriftelijk door haar opgestelde stukken en brieven alsmede ter zake door haar gegeven adviezen. Deze rechten blijven aan Cashflow Incasso B.V. toebehoren, ook indien hiervoor door Cashflow Incasso B.V. kosten in rekening zijn gebracht.

8.2 Bij niet   nakoming van het in dit artikel bepaalde, verbeurt de Cliënt een boete van   1.000,– (zegge: één duizend euro) per dag, per overtreding zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

Artikel 9: Geheimhouding

9.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken over alle vertrouwelijke informatie of gegevens die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit een andere bron hebben verkregen.

9.2 De derde die de in 8.1 bedoelde bescheiden van Cliënt heeft ontvangen, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cashflow Incasso B.V. niet gerechtigd van de betreffende informatie en/of bescheiden gebruik te maken.

Artikel 10: Woonplaatskeuze

10.1 Cliënt verklaart voor wat betreft de uitvoering van deze voorwaarden alsmede voor wat betreft juridische procedures die daar uit welke hoofde ook uit voortvloeien onherroepelijk woonplaats te kiezen op het in de offerte genoemde adres. Deze gekozen woonplaats kan slechts worden gewijzigd door toezending van een uittreksel GBA waaruit een nieuwe woonplaats binnen Nederland blijkt Deze nieuwe woonplaats wordt dan geacht de nieuwe gekozen woonplaats te zijn.

Artikel 11: Toepasselijk recht

11.1. Op alle aanbiedingen en opdrachten tussen Cashflow Incasso B.V en Cliënt waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2. Het Weens Koopverdrag (11 april 1980, Trb. 1981 nr. 184) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

11.3. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, hoe genaamd ook, zullen door de Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van Cashflow Incasso B.V. worden beslecht tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere bevoegde, Nederlandse rechter aanwijzen en behoudens het recht van Cashflow Incasso B.V. om een geschil voor te leggen aan de op grond van de Nederlandse wet bevoegde, Nederlandse rechter.

11.4. Te zake eventuele procedures kiest Cliënt nu voor alsdan formeel en onherroepelijk domicilie op het in de opdrachtbevestiging aan Cashflow Incasso B.V. kenbaar gemaakte adres. Dit impliceert dat op dat adres te allen tijde rechtsgeldig officiële documenten en aangetekende post kunnen worden aangeboden, tenzij door Cliënt per aangetekende brief een ander adres is opgegeven.

Voorwaarden opgemaakt d.d. 04 Okt

TRANSLATE >>